Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły mi: Krzysztofowi Turowskiemu swoje dane osobowe, w  tym osób korzystających z usług moich kontrahentów i ich pracowników, chcę zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzam zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiam obowiązujące u mnie zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Krzysztof Turowski zamieszkały w Warszawie (03 – 963), ul. Bajońska 13 m 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad i sposobów przetwarzanie danych mogą Państwo skontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem + 48 501 572 219.

Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

Korespondencja

 • art. 6 ust. 1 lit. c) tj.: niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i obejmuje czas:

 • do załatwienia sprawy;
 • a następnie, w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami do czasu ich rozpatrzenia).

Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do korespondencji.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych (Facebook itp.)

 • art. 6 ust. 1 lit. f) tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Okres do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

Przetwarzanie wynikające z plików cookies („ciasteczek”)

 • art. 6 ust. 1 lit. f) tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Okres funkcjonowania stron www, których właścicielem jest Administrator. W wypadku działań marketingowych i/lub statystycznych do czasu wycofania zgody. W taki wypadku okresy przetwarzania będą zgodne z opisanymi w tej Polityce prywatności.

Umożliwienie działania podstawowych funkcji stron www.
Dostosowanie treści stron www do wymagań i potrzeb użytkownika.
Optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

Dochodzenie roszczeń

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

Czas do wygaśnięcia terminów roszczeń wynikających z umowy lub z odnośnych przepisów prawa

Zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów Administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami. Przetwarzanie danych klientów i kontrahentów oraz ich pracowników w wypadku zaistnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością będę ujawniać Pani/Pana dane zaufanym partnerom Administratora świadczący dla mnie usługi:

 • hostingu;
 • serwisowe dla użytkowanego przez nich sprzętu komputerowego;
 • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów:
 • bankowe w przypadku prowadzenia dla mnie rozliczeń finansowych.

Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.

Prawa przysługujące na podstawie RODO osobom, których dane dotyczą

Na podstawie RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
 • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
 • usunięcia danych („prawo do zapomnienia”), gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczania przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .

Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Obowiązek lub konieczność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie korespondencji czy publikacje na blogu komentarzy i ich obsługi.

Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ( w tym profilowania), które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.