Klauzula informacyjna

dotycząca czynności przetwarzania Korespondencja

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Krzysztof Turowski
  zamieszkały w Warszawie (03-963), ul. Bajońska 13 m. 1

  Dane kontaktowe:

  Krzysztof Turowski
  ul. Bajońska 13 m 1
  03 – 963 Warszawa
  tel.: + 48 501 572 219
  e-mail: turowski48@yahoo.fr

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji  i udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję).
 3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa:
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających udzieleniu odpowiedzi na otrzymana korespondencję.
 4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
  Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi:
  • hostingu;
  • prawne;
  • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
  • doręczeń;
  • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 5. Okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i obejmuje czas:
  • do załatwienia sprawy;
  • a następnie, w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami do czasu ich rozpatrzenia).
 6. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • przenoszalności danych;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 7. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne w do procesowania korespondencji, w tym realizowanie przedmiotowych spraw. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
Klauzula informacyjna

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły mi: Krzysztofowi Turowskiemu swoje dane osobowe, w  tym osób korzystających z usług moich kontrahentów i ich pracowników, chcę zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzam zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiam obowiązujące u mnie zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Krzysztof Turowski zamieszkały w Warszawie (03 – 963), ul. Bajońska 13 m 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad i sposobów przetwarzanie danych mogą Państwo skontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem + 48 501 572 219.

Przeczytaj dokumenty dotyczące zasad bezpieczeństwa i prywatności


Ustawienia ciasteczek

W związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.krzysztofturowski.pl (dalej: „Strona Internetowa”) uprzejmie informuję, że jako Krzysztof Turowski zamieszkały w Warszawie (03 – 963), ul. Bajońska 13 m. 1, tj. operator i właściciel Strony Internetowej, korzystam z plików typu cookies (ciasteczka). 

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane na urządzeniu korzystającego ze Strony Internetowej. Zapisywane są przy każdorazowym korzystaniu ze Strony Internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację korzystającego przy ponownym połączeniu ze Stroną Internetową z urządzenia, na którym zostały zapisane. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne niezbędne dane. Przy czym wykorzystywane są pliki stałe (np. służące optymalizacji nawigacji – przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika) i sesyjne (np. umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej poprzez zapamiętanie rozdzielczości wybranej przez użytkownika – przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu zakończenia sesji przeglądarki internetowej).

Pełna treść polityki plików cookies.