Klauzula informacyjna

dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Krzysztof Turowski
  zamieszkały w Warszawie (03-963), ul. Bajońska 13 m. 1

  Dane kontaktowe:

  Krzysztof Turowski
  ul. Bajońska 13 m 1
  03 – 963 Warszawa
  tel.: + 48 501 572 219
  e-mail: turowski48@yahoo.fr

 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/krzysztofturowski48, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 6. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi Administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

 1. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage Administratora.
 2. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
 3. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 4. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 5. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 7. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation